1.0 / May 23, 2018
(3.0/5) (3)
Loading...

Description

دانلود رمان آوای تنهایی قسمتی از رمان :برخورد قطره های بارون بهشیشهحس خوبی بهم میداد…دل تو دلمنبود که فرهاد زودتر برگرده وبتونمسورپرایزش کنم..با اینکه انجام دادنکارای خونه با وجود بارداریمبرامسخت شده بود ولی عشقی که بهفرهاد داشتم همه ی کارا رو واسمراحتمیکرد…چشم دوخته بودم بهدر حیاط که باز شه..ساعت۸شب بود و هر شبهمینموقع ها دیگهبرمیگرده..کلیدو توی قفل چرخوند و برای اینکه خیس نشهبهسمتساختمون دوید..یه لحظه هول کردم که نکنه سورپرازیم خرابشه.همهبرقهارو خاموش کردم شمعای کیک رو روشن کردمو دقیقا جلو درخونهوایسادم.وارد خونه که شد با صدای آروم گفتم:_تولدت مبارک فرهاداولسرشپایین بود با صدای من به خودش اومد لبخندی زدو وگفت:_سلامعزیزم..ممنون.عجب سورپرایزی مهربونمبهم نزدیک شدوپیشونیموبوسید.._فرهاد جونم ایشالا همیشه کنارم باشی و بتونیم تولدتوعاشقونهجشن بگیریم..+کنار تو هر لحظه زندگیم عاشقونس عزیزدلمکیک رو ازدستمگرفت و به سمت آشپزخونه رفتیم با دیدن میزشام و غذاهاییکه پختهبودمشوکه شدو گفت:_آوا تو الآن فقط باید استراحت کنی واسه چی انقدرزحمتکشیدی قربونت برم؟+آخه امشب تولد عشقمه اصلاهم خسته نشدیم..حالامبرودستاتو بشور که با هم شام بخوریم.باشه ای گفت و از آشپزخونه دورشدمنم مشغول کشیدن غذاشدم..صدای گوشی فرهاد بلند شد.Novel The SoundofLoneliness Part of the novel:Rain deal made good sense tomeforever ... I miss your heartFarhad sooner I can not go back anddothat Knm..ba SvrprayzshDespite Bardarym efficient home was hardforme, but love thatF. I was ... comfortable for me all the thingsIwas looking forward toGates open at 8 pm and every night thistimeof Shh..sat otherBrmygrdh..klydv lock in Chrkhvnd and to notgetwet in theDvyd..yh building Hole moment I would not ruinSvrprazymShh.hmhPower Harrow got off just in front of the houseVaysadmKrdmv turned Shmay cake.I went into the house that wasthesound:Happy _Tvldt F.I head down to my voice came to him andleft asmile and said:_Slam Zyzm..mmnvn.jb surpriseMhrbvnmPyshvnymvkissed became close._Frhad soul may you always bymy side and wecan celebrate romantic Tvldtv.+ With you every momentof my lifeZyzdlm AshqvnsCake from me and went to the kitchen to seeMyzshamand foodsI was shocked cooked Shadow said:_Va you now justneed torest, do what I Qrbvnt suffered enough?+ Because tonight myloveAslahm tired birth Nshdym..halam Go wash your hands togetherfordinner.I said ok and walked away from the kitchen busypullingGhzashdm.F. volume up.

App Information رمان آوای تنهایی

 • App Name
  رمان آوای تنهایی
 • Package Name
  ir.ali.gholami.avatanhayi
 • Updated
  May 23, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  ALI GHOLAMI
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

ALI GHOLAMI Show More...

رمان پشتم باش 1.0 APK
ALI GHOLAMI
دانلود رمان پشتم باش | به قلم زهره حاجی زادهخلاصه :در مورد یهدخترسکه خانوادش به قتل می رسن وفقط یه سرگرد تعلیقی هست که می تونهبهشکمک کنه وچون دختره تحت خطره می برتش پیش خودش و…قسمت از رمان :”نهال جان پدرتازه ازسرکار برگشته، خسته اس بذار حداقل آبی بهدستوصورتش بزنه ”، پدرش را سمت گوشه ی خلوت سالن که نسبت به جاهایدیگروسایل تزینی کمتریداشت، برد. آقای احمدی به هیجان دختر ده سالهاش،لبخندی پرمحبت زد. نهال سریعلباسش را داخل شلوارکش کرده و موهایدماسبی اش را محکم تر نمود. با یک نگاهاطرافش را از نظر گذرانده وباهیجان گفت:_ بابا ! منونگاه کن!چند تا بالانس زده و در آخر پاهایشراصدوهشتاد درجه بازکرد.با ذوق تمام برای خودش دست زد. از اعماق قلبوبا صدایی بلند خندید. با خنده یشادش، چال گونه ی عمیقش بهنمایشدرآمد.آقای احمدی باخنده ی بی غل وغش دخترش، دستانش راازهمگشود:_دخترم توبی نظیری! مثل همیشه عالی بودی. با دیدن اینحرکات،تمام خستگیم ازتنم رفت.نهال درست مانند بچه گربه ای سرش رابرسینه یستبر پدر گذاشته و خود را برای او لوس کرد:_ کل این چند روزوتمرینکردم تا سورپرایزتون کنم.پدرش بوسه ی پرمحبتی برسرش نشانده و درگوششزمزمه کرد:_تو همیشه بهترینی نهالم! من و مادرت به وجود تو افتخارمیکنیم.دختر جوان باصدای رعد و برق آشفتهازخواب پرید. گیج و منگبهاطراف چشم دوخت. کمتر از چند لحظه، نوری اتاقش راروشن کرد. بازصدایرعد و برق، سکوت اتاق را درهم شکست. وحشت زده درجایخود نیم خیزشد!اتاق درتاریکی فرو رفته و خبری از پدر، و آغوش گرمش نبود!آهپرسوزیکشیده و آباژور کنارتخت را روشن کرد. ذهنش تازه ریسیت شد وشروع بهپردازش اتفاقات افتاده نمود.Novel behind me logged in | ByVenusHajizadehSummary :In the case of a family killed Dkhtrs thatonly asling suspended by Major who can help him when he girl undertheBrtsh danger to herself and ...Part of thenovel: "JohnPdrtaz·h Azsrkar seedlings come back tired blue SLeave at leastVsvrtsh off"His father deserted the corner of thehall less thanelsewhere FencingThe board. Mr. Ahmadi excitedten-year-old girl,her loving smile. Quick seedlingsShlvarksh insideher dress andponytail made her more tightly. At a glanceSurroundingthe spentexcitedly said:_ Dad! look at me!Some balance struck, andfinallyopened his legs Sdvhshtad degrees.Tasteful all he couldforhimself. From the depths of the heart and laughed out loud.WithlaughterA Joyful, deep hole was screened species.Mr. AhmadiBakhndhof simon Vghsh daughter, opened his hands apart:Toby _Dkhtrmgreat!As always were wonderful. Seeing this movement, all KhstgymAztnmgo.Just like the kitten seedlings of thick Brsynh his head upandhis father was spoiled for him:_ The day and the more Ipracticeduntil I Svrprayztvn.Kiss loving father put their headsandwhispered in his ear:_Tv always the best Nehalem! Me andyourmother proud of you.Young girl vocal thunder disturbedSleepjumped.Looked around confused. Within a few moments, the light inherroomHe turned on. Open thunder and lightning, shattered thesilenceof the room. Creepy placeHalf was its rich! Dark Room sunkand nofather, and not warm hug! AhSentimental stretched and turnedon thelamp Knartkht. His mind was fresh restart and start theprocesshappened.
رمان عشق یا همخون 1.0 APK
ALI GHOLAMI
دانلود رمان: عشق یا همخون? نوشته: مرضیه داوودی نویسنده انجمنرمانهای عاشقانه? ژانر: #عاشقانه#اجتماعی? تعداد صفحات کتاب: پی دیاف۷۱۹? خلاصه:داستانه زندگیه یه دختر شر و شیطونهدختری که هیچکسازشیطنتاش درامان نیستدرسا عاشق آروین میشه آروینی که توی شیطنت ازدرسابدترهامااتفاقات تلخی میوفته که باعث میشه آروین با خواهر درساازدواجکنهو پسرعموی آروین هم برای انتقام به درسا رو بیارهو….ژانر:کمیطنز،عاشقانه ،انتقامیبه قلم :مرضیه داوودیعشق یاهم خونقسمتاز رمان:دینگ دینگ دینگ…اه خفه شومزاحم ایکبیری این چیه .وجدان؛خنگخدا الارمگوشیته_عه وایــــــــــــــے امروزدانشگاهمــــــــــنجـــــــــــــــیغمـــــــــــامـــــــــانمامان رو که نیلو جونصدا میزدیم چون خودشمیخواست گفت-یمــــــــــان دختری جیغ جیغو بازچته؟؟؟؟؟یهو از رو تختپریدم دویدمسمت مامانم که بغلش کنم کهبا ترسجاخالی داد که با مخ محترمخوردمبه دیواربمــــــــــــــب_عه مامانمخیر سرم خواستم احساسات نشونبدممامان دست روی موهاش کشید وگفت_واپناه بر خدا احساسات چیه عینهیولا حمله میکنیخیرسرت وقت شوهر کردنتای خدا ی دختر کم عقل و ترشیدهب من دادی_,وا.مامــــــــان من١٧سالمه بعدشمتو خودت ک میدونی من چقدخواستگار دارم چرا میگی ترشیده؟؟یه نگاه ب مامانم کردم دیدم داره راستراستی گریه میکنهنیلو جون (مامان)با عصبانیت نگام کرد وگفت_هر کی باتو ازدواج کنه دو روزه طلاقتمیدهرمان عشق یا همخون_وا مگ من چمهمامانی_صد دفعه گفتم ب من نگومامانلبامو برچیدم و گفتم چشـــــــــمنیلو جونی بخند راســـــــییبابام کوش ؟؟؟؟_بابات رفته شرکت_اوهومواــــــــی دیرمشـــــــــــدبا عجله پریدم دشویی وبعد عملیات مربوطه(چ کار کردی)خفهوجی جـــــــــــون(وا دختری بیشعور دیگ بات حرفنمیزنم )چبهتــــــــــــر .داشتم میگفتم از رو نرده ها سرخوردمNovel: love orinbred? By: M. Davoodi author of romance novelsAssociation? Genre:Romance # social #? Number of pages: 719 pdf?Summary:Life story ofa girl of evil and ShytvnhA girl that no oneis safe fromShytntashArvin Arvin's love of Dorsa Dorsa uponmischiefworseAmaatfaqat bitterness that might have been Arvin'ssister wasmarried DorsaAnd cousin of Arvin for the taking revengeDorsa andso on.Genre: a little humor, romance, revengeBy: M.DavoudiLoveBlood interference.Part of the novel:Ding Ding Ding ...Oh, shutupWhat is annoying Aykbyry.Conscience, God Dumb alarmGvshythTodaythe University of _H VayےI scream MomMom's the sound wewere NilooJune because he said he wanted-Yman girl what's wrongwith squeakeropen ?????I jumped from the bed suddenly ranThe hug mymom thatIDodge fear that I respected with cerebrumWallBombNo _H mymomwanted me to show feelingsMom took my hand on her hair andsaid,_VaAllah forbid what feelings do you attack the samemonsterKhyrsrttime letting go of a couple of young girls God gaveme wisdom andFoxy B_, Va.maman I'm 17 cockYou know how much I lovea suitorbecause you yourself say Foxy?I saw my mom crying it'sreally asight BNiloo June (Mom)When Prophet saying angrily.When yougetmarried, divorce was a two-day _HrLove novel or inbredMeg _Vamysweetie ChamehI _Sd time to tell me MomLbamv eye, NilooJoniBrchydm said Rossi Laugh-working dad ????_Babat the companyWowwasI'm late _AvhvmDshvyy hurriedly jumped after the operation(whatyou did)Shut vaji June (Wa girl dunce for not talkingbaht)What'sbetter than fences slipped told .dashtm
رمان رسیدن نهایت عشق 1.0 APK
ALI GHOLAMI
دانلود رمان رسیدن نهایت عشقداستان، در مورد یه دخترییه که عاشقپسرخاله ش می شه.ولی مشکلات زمونه نمی ذاره به هم برسن.دختره بامشکلاتمی جنگه ولی تا یه حدی، از اون به بعد، ازرده تحمل دختره خارجمی شهکم میاره!پسر هم کم از دختر نمی ذاره و دختر رو ول نمیکنه…خستهمی شن.بر اثر یه اتفاق تصمیم به فرار کردن می گیرن…ولیاینفرار به چه قیمتیتموم میشه؟ قسمتی از رمان :وارد حیاط خونه شدم…سرم وزیر فرستادم وروی سنگ فرش های طوسی وکرم قدم برداشتمبه استخر خیلیبزرگ رو بروم چشمدوختم…رنگ آب چشمام رو نوازش می کردو آرامش خاصی تویوجودم سرازیر میشد..خودم رو از استخر رد کردمو به و روبه روی خونه یخیلی شیک و بزرگرسوندم.نگاهم وگرفتم و از پله ها بالا رفتم…زنگ و زدمکه مستخدم در جادر رو باز کرد…تعظیم کوچیکی کردپالتوم رو در آوردمودستش دادموتویهمون حالت پرسیدم: مامان اینا خونه نیستن؟!سرش رو پایینانداخت:بلهخانوم.هستن.سری تکون دادم.طرف سالن قدم برداشتم.سالن خیلیبزرگ کهوسطش یه قالی رنگ شیری گذاشته شده بودو نیم دایره ای به کمکمبل هایسلطنتی سفید شیری…بقیه زیبایی خونه رو نقاشی و تابلو تضعینات،به گردنمیکشیدن!مامان بابا آرتام(برادرم)وعمه نشسته بودن…طرفشون رفتمو سلامکردممامان باخوشرویی:سلام عزیزدل مامان، خسته نباشی یکییهدونمFinally the novel LoveThe story, about a Dkhtryyh who lovedhiscousin up.But fate does not let me problems to reach.The girlwiththe problems of war, but to some extent, Since then,theCategorybear little girl gets the lead out!The little boy andgirl, but thegirl does not let me anymore ... tiredThe sand. By aconsensusdecision to escape the Giron ... butThe run ends atwhatprice? Part of the novel:I entered the yard ...And sentmebelow the gray paving stepped CreamThe pool is so big I sewedtheeyes ...Color water stroked my eyesAnd a certain calm wasflowinginto me.I exclude myself from the poolAnd to the front ofthe houseis very stylish and large done pretty well.Vgrftm at meand went upthe stairs ...I opened the door bell and the securityguard in here...Small bow outI gave up my coat VdstshAs a veto, Iasked Mom ifthey are not home?His head down: Yes, ma'am.are.Seriesshook.Hallstepped on.Very large hall in the middle of a milky colorcarpethad been laidSemi-circular sofa with milky white royal ...Therestof drawings and paintings Tzynat beauty house, pulled theneck!Momand Dad Rtam (my brother) Vmh sitting ...I went and saidhelloTrfshvnMom Bakhvshrvyy: Hi Zyzdl Mom, Oh really know oneanother
رمان های عاشقانه 4 97.8.0 APK
ALI GHOLAMI
بنام خداوند مهر و وفا نسخه 97.3.0 رمان های عاشقانه 4 ( نسخهرمضان97) 📌 افزودن 4 رمان زیبا به شرح زیر: ✅ عابر بی سایه ✅عشق تاریک✅عشق با طعم تقاص ✅ عشق بی پروا لیست رمان هایی که در این نسخه ارئهکردیم به شرح زیر میباشد: او دوستم نداشت ➖بن بست عاشقی➖آسانسور➖دخترشمالی➖هیچ وقت دیر نیست➖روشنایی مثل آیدین➖تو هنوز اینجایی➖چیزهایی همهست➖مرا دوباره آغاز کن➖ یه خاطره از فردا ➖ هوای تو➖او دوستمنداشت➖ورود عشق ممنوع➖زخم پاییز➖فالش➖پاپیتال➖با سقوط دست هاى ما➖یکتبسم برای قلبم➖دکتر احساساتی➖نجابت من➖بنام آرزو➖درگیر رویایتوام➖ساکنین چراغ قرمز➖فردا بدون من ➖ بغض تنهایی➖شب بارانی➖زلزلهمخرب➖دنیای عروسک ها➖شاهین عزیزم به گوشم➖زیر یک سقف با سلام خدمتتمامی دوستان عزیز در این مجموعه رمان بنام "رمانهای درخواستی" درخدمت دوستان هستیم اپلیکیشن رمانهای درخواستی بصورت کاملا آفلاینمجموعه از 40 رمان که هر رمان تقریبا 300 صفحه است و در قالب گرافیکیزیبا و دلنشین با موزیک پس زمینه کاملا عاشقانه در کنار شما است کهاین موزیک می توانید غیرفعال هم بکنید در قسمت تنظیمات برنامه همچنینحالت شب برای اذیت نشدن چشمان دوستان اضافه شده . حجم کلی این رمانکمتر از 19 مگابایت است با توجه به متحویات برنامه و گرافیک زیبادلنشین برنامه برخی از امکانات اپلیکیشن رمان های درخواستی: گرافیکزیبا و دلنشین تغییر نوع قلم تغییر سایز متن حالت ممانعت از به خوابرفتن صفحه قابلیت پخش موزیک بیکلام در پس زمینه رمان در هنگام خواندنرمان به انتخاب کاربر حالت نمایش درشب قابلیت ادامه مطلب (این قابلیتاین امکان را به شما می دهد که بدون نگرانی تا هرجای رمان که بخوانید. در موقع خروج به هر دلیلی دیگر لازم نیست نگران باشید تا کجای رمانرا خوانده اید . به محض ورود مجدد باز به همان صفحه که رمان را خواندهاید می روید و می توانید ادامه رمان را بخوانید) منابع برنامه :www.romankade.com God's love and loyalty  Version 97.3.0romance novels 4 (Ramadan version 97) 📌 Add 4 beautiful novel asfollows: ✅ pedestrian Shadowless Dark ✅Shq ✅Shq flavored payReckless Love ✅ List novels that were presented in this release isas below: He had me dead Ashqy➖Sansvr➖Dkhtr ➖Bn Shmaly➖Hych nevertoo late to start again Kn➖ Hst➖Mra Nyst➖Rvshnayy like Ydyn➖Tvstill Aynjayy➖Chyz·hayy also a memory of Ndasht➖Vrvd forbidden loveme tomorrow Tv➖Av air ➖ ➖Zkhm Payyz➖Falsh➖Papytal➖Ba fall Ma➖Ykhands smile for Qlbm➖Dktr Ahsasaty➖Njabt Mn➖Bnam Rzv➖Drgyr dreamTvam➖Saknyn Qrmz➖Frda lights without my tears ➖ Tnhayy➖ShbBarany➖Zlzlh Mkhrb➖Dnyay Ha➖Shahyn Baby doll Gvshm➖Zyr one roof Hiall dear friends in the series of novels called "novels Request" inthe service of our friends Application novels request completelyoffline collection of 40 novels, each novel is almost 300 pages andis in the form of beautiful graphics and pleasant with backgroundmusic quite romantic with you the music you can disable either dothe configuration mode Night not offend the eyes of the friendadded. The total volume of the novel is less than 19 megabytesaccording to Mthvyat pleasant and beautiful graphics applicationprogram Some novel applications demand features: Beautiful graphicsand pleasant Change font Change text size Prevented from going tosleep mode Page Instrumental music playback in the background whilereading the novel to novel user selection Night view mode Abilityto Read More (This feature allows you to do that without fearwherever novel to read. At the time of departure for any otherreason do not have to worry about how far the novel you read. Assoon re-open the same page novel you can go read and continue toread novels) Program resources: www.romankade.com
رمان کابوس های یک قاتل 1.0 APK
ALI GHOLAMI
دانلود رمان: کابوس های یک قاتل? نوشته: KURO نویسنده انجمن رمانهایعاشقانه? ژانر: #ترسناک#اجتماعی? تعداد صفحات کتاب: پی دی اف۲۱۱?خلاصه :همه مون می دونیم که قتل بَده و قاتل آدم بدیه. اما تاحالافکرکردین چرا بعضیا قاتل می شن؟یه قاتل احساسات هم داره؟ می تونه کسیرودوست داشته باشه؟می تونه به کسی کمک کنه؟ می تونه برای دوست نیمهجونشزار بزنه؟!خلاصه که اگه فکر می کنید دوست دارید دنیای درون یهقاتلوبشناسین،این رمان ترسناک، طنز، فلسفی، غمگیــن و اجتمایی رو بهشماتقدیم می کنم.قسمت از رمان :کوین یک قاتل نبود و نمی خواست باشد.کوینفقط یک بچه ی چهارده- پانزده ساله بود،یک بچه ی عصبی و دردسر سازکهزندگی خیلی سختی را تجربه کرده بود.کوین از آن بچه هایی بود کهسرکلاس مزه می پرانند و با شیطنت های شرورانه شان،معلم ها را عاصیمیکنند. از آن بچه هایی که نمره هایشان هیچ وقت از پانزده بالاترنمیرود،اما هیچ وقت هم مجبور نمی شوند یک سال تحصیلی را دوباربگذرانند.او بچه ی بی ادب اما محبوبی بود، با تعداد زیادی دوستکهصمیمی ترینشان “راب” بود.راب پسر درشت هیکلی بود که همیشه می خندید.ودر مقابل کوین که همیشه عصبی بود،راب کسی بود که هیچوقت عصبانینمیشد.فکر نمی کنم احتیاج به جزئیات بیشتری باشد،Novel: the nightmareofa killer? Posted: KURO author of romance novels Association?Genre:Horror # # Social? Number of pages: 211 pdf? Summary :We allknowthat murder and the murderer was a bad guy. But ever thoughtwhysome people like the sand killer?I feel it's the killer? Youcanlove someone?Can anyone help? Can Jvnsh market for like halftheteam?In short, if you think like a world within aQatlvBshnasyn,This novel, horror, humor, philosophical, and socialSad Ioffer to you.Part of the novel:Kevin was a killer and did notwantto be. Kevin was just a fifteen year old kid Chhardh-,A nervousandtroubled child who had experienced a very difficult life.Kevinwasthe children in the class taste Prannd and theirevilmischief,Rebelled against their teachers. Fifteen of thosechildrenwho have never been higher their score will goBut neverhave theynot spend one academic year twice.Her baby was rude butpopular,with many intimate oldest friend "Rob" was.Rob big boy wasalwayslaughing. In contrast, Kevin was always nervous,Rob was theone whowas never angry.I do not think I need to be more detailed,
رمان های عاشقانه 3 97.8.0 APK
ALI GHOLAMI
نسخه 97.3.0 رمان های عاشقانه 3 ( نسخه رمضان 97) 📌 افزودن 6 رمانزیبا به شرح زیر: ✅ ساکنین چراغ قرمز ✅شب بارانی ✅شاهین عزیزم به گوشم✅سرنوشت لجباز لیست رمان هایی که در این برنامه ارئه کردیم به شرح زیرمیباشد: اتاق کاهگلی ➖ازدواج به سبک کنکوری ➖آدم و حوا1,2➖به رنج➖پریچهر ➖جایی که قلب آنجاست ➖فصل وصال ➖بلای دوست داشتنی ➖عشق با طعمسادگی ➖عقیق ➖فرار از جهنم ➖شرط می بندی?➖هیچوقت دیر نیست ➖یک اس اماس ➖سفید برفی ➖دختری به نام مروارید ➖گیسو کمند ➖ غم و عشق ➖کسی میآید ➖منم طهورا ➖آلاچيق خاطره انگيز ➖اگه بدونی➖آواز چکاوک➖پرستار من➖پرسه در شب➖ترمه➖ترنم ➖نفوذ ناپذير➖یک تبسم برای قلبم ➖اگه گفتی منکیم ➖یک بار نگاهم کن ➖برایم از عشق بگو ➖ زندگی خصوصی ➖هیچ وقت دیرنیست ➖روشنایی مثل آیدین ➖جایی برای مردن ➖چشمان آبی سارای ➖سیزده نحس➖عقرب و پروانه ➖ظرفیت تکمیل ➖ الهه شرقی ➖ترانه وجود➖غربت➖بغض لگدمال ➖اقای حساس خانوم خشن ➖نقطه ی تلاقی ➖دکتر احساساتی ➖نجابت من➖سرنوشت اشتباهی ➖غم هجران ➖بی گناه محکوم شدیم ➖آسمانی ها ➖به سبزیدست های تو ➖هويت پنهان ➖مسافر عشق ➖آریانا ➖ارمغان باران ➖نگاه مبهمتو➖ورتا ➖طلوع زندگی ➖سودای عشق ➖عشق بی تو ➖رویای شنی ➖لجبازی باعشق➖اینجا زنی عاشقانه میبارید ➖به رسم رقص کولی ها ➖عشق پايدار ➖پدرخوب ➖او دوستم نداشت ➖اگر دردی باشد ➖بمون کنارم ➖سهم من از زندگی➖گناهم عاشقی بود ➖ورود عشق ممنوع ➖با عشق شدنیه ➖من و تو➖چشمهایمبرای توست ➖مرد من ➖پیش مرگ ارباب➖هکر قلب➖ عمارت عشق ➖بورسیه ➖دونیمه ی سیب ➖ پنجمین نفر➖تدریس خصوصی ➖تیدا زاده نور یا تاریکی ➖سرنوشت ترنم ➖ جان و شوکران ➖ مرا دوباره آغاز کن ➖ سنت شکن➖عناصرموروثی➖سیندرلا ➖سکوت شیشه ای ➖در تمنای توام➖قصه ی عشق ترگل➖منفیعشق➖دشمن عشق➖عشق خجالتی➖بی تو تنهام➖پرواز به وقت عشق➖اخرینفردا➖اتحاد گرگینه ها➖ گلبرگ ➖از فرار تا عشق ➖عروس سرخ ۱۶ساله ➖آینازدختری شیطون و مغرور ➖قرارداد عاشقی ➖مستی برای شراب گران قیمت➖انتخابمن➖اشکالی داره خجالتیم؟؟ ➖رزا➖روزگار تلخ➖دوباره برگرد➖ آشپزباشی➖آلاگل ➖مازوخیسم ➖به نام یک زن➖من و اون ➖پایان یک دختر➖سیاه عشق➖نبض نسل من ➖ثانیه های آخر ➖میخوام بخونم از چشمای تو ➖رخسار روی تو➖آخرین داستان عشق➖شهر آشوب ➖زیر یک سقف ➖نبض احساس ➖در انتظار عشق➖درد و همدرد ➖کافه فریاد ➖حلما ➖پنحمین روز➖ او دوستم نداشت➖ بن بستعاشقی ➖تلخ ترین سفر➖حوالی جهنم بنام خدا این مجموعه شامل بیش از 300رمان کاملا افلاین و محبوب و در عین حال رایگان در سه سری برای شماعزیزان اماده ساختیم. بی شک یکی از پر محتواترین و بهترین نرمافزارهایی هست که در این زمینه ساخته شده چون رمانهایی ک این مجموعهشامل میشه تماما با نظر سنجی از کاربران برنامه قرار داده شده اند ومطمعنا از داشتن این نرم افزار پشیمان نخواهید شد . لطفا با معرفیبرنامه به دوستاتون مارو حمایت کنین Version 97.3.0 romance novels 3(Ramadan version 97) 📌 Add 6 beautiful novel as follows: ✅residents red light ✅Shb Rain ✅Shahyn dear to me ✅Srnvshtheadstrong List novels that were presented in the program is asfollows: Minecraft-style thatched room ➖Azdvaj ➖Dm and sufferingHva1,2➖Bh ➖Prychhr ➖Jayy that there ➖Fsl Joiner ➖Blay lovelyheart-flavored ➖Shq simply can ➖Shrt ➖Qyq ➖Frar of hell for?➖Hychvqt too late ➖Yk SMS Snow ➖Sfyd ➖Dkhtry called Pearl ➖Gysvlasso ➖ sorrow and love comes ➖Ksy ➖Mnm Thvra ➖Lachyq memorable➖Ag·h Bdvny➖Vaz Chkavk➖Prstar I ➖Prs·h in Shb➖Trmh➖Trnm ➖NfvzNapzyr➖Yk ➖Ag·h smile to my heart say I love Kim ➖Yk times ➖Braymat me now say ➖ private life ➖Hych never too late to die ➖Rvshnayylike Aydin ➖Jayy blue ➖Chshman Sarai ➖Syzdh crossed ➖Q B andbutterflies ➖Zrfyt complete ➖ Eastern goddess ➖TranhVjvd➖Ghrbt➖Bghz Miss violent trampling sensitive ➖Aqay ➖Nqth ofintersection ➖Dktr ➖Njabt my feelings ➖Srnvsht wrong, we sin ➖By➖Ghm separation of ➖Bh vegetable ➖Smany ➖Hvyt hide your hands➖Msafr love ➖Ryana ➖Armghan rain ➖Ngah vague Tv➖Vrta ➖Tlv lifewithout you ➖Rvyay ➖Shq ➖Svday love sandy ➖Ljbazy with Shq➖Aynjaromantic woman dancing gypsies fell ➖Bh draw ➖Shq ➖Pdr goodsustainable ➖Av not love is pain ➖Agr ➖Bmvn ➖S·hm me my life lover➖Gnahm ➖Vrvd ➖Ba forbidden love and you love Shdnyh ➖Mn I ➖Mrd foryour eyes ➖Pysh Arbab➖Hkr death Qlb➖ mansion love apples ➖Bvrsyh➖Dv half of the fifth ➖ private Nfr➖Tdrys ➖Tyda born light or darkfate ➖ sing for me again now ➖ ➖ ➖ John and Hemlock St. breaker➖Nasr Mvrvsy➖Syndrla glass ➖Skvt ➖Dr Tvam➖Qsh longing for loveTrgl➖Mnfy Shq➖Dshmn Shq➖Shq Khjalty➖By Tnham➖Prvaz time youShq➖Akhryn Frda➖Athad Werewolf Ha➖ petals ➖Az escape to love16-year-old Red ➖Rvs ➖Ynaz naughty girl and proud ➖Qrardad ➖Mstylove for wine is expensive Mn➖Ashkaly Khjaltym Qymt➖Antkhab?➖Rza➖Rvzgar Tlkh➖Dvbarh Brgrd➖ chef Bashy➖Lagl ➖Mazvkhysm ➖Bh aZn➖Mn and the ➖Payan a Dkhtr➖Syah love ➖Nbz ➖Sanyh last generation➖Mykhvam I read from your eyes on your ➖Rkhsar ➖ the last storyShq➖Shhr chaos ➖Zyr one roof ➖Nbz feel ➖Dr expected ➖Drd love andsympathy ➖Kafh he loves me cry ➖Hlma ➖Pnhmyn Rvz➖ Ndasht➖ deadlocklove most ➖Tlkh Sfr➖Hvaly hell in the name of God The collectionincludes more than 300 novels completely offline and popular, yetfree in three series have prepared for your loved ones. Undoubtedlyone of the best software Mhtvatryn and that this made it all thenovels that this collection include field surveys of users of theprogram have been and certainly will not regret having thissoftware. Please support us're bringing girlfriends
رمان آوای نگاهت 1.0 APK
ALI GHOLAMI
دانلود رمان آوای نگاهتژانر: #عاشقانه #اجتماعیمقدمه:بسم اللهالرحمنالرحیمآرام آرام..ریز به ریز..لحظه به لحظه این دنیا را لمسمیکنم..حس می کنم..حس رخوت..سستی..نرمی..گرمی..سردی..همه حس هابهیکباره در تمام تنم تجمع می کنند..اما تفاوتی که با دیگر بشراندارماین است که..آن ها بینای دنیا هستندو مننابینا! خلاصه:رمانیمتفاوت ازرمان هایی که تاکنون در عصر نویسندگی نوشته شدهاست..رمانیسرشار ازاحساس و عشق که در آن طعم تلخ مشکلات هم چشیده می شود.دخترداستان مانابینای دنیاست..خواننده وارد دنیای رمان که می‌شود تمامزندگی دخترداستان را حس می‌کند.مانند او نابینا می‌شود..همانند او همهچیز رالمس می‌کند، بو می‌کند، حس می‌کند..و همینطور عشق را..آیاعشقانه هاییک دختر نابینا چگونه است؟♡پایانی شیرین تر از عسل♡ قسمتیاز متن رمان:چشمهایم را باز کردم..مثل هر روز و هر ماه وهرسال..تاریکی مطلق بهروی چشمهایم..از روی تخت نرمم که وقتی رویش درازمی کشیدم فرو می رفتبلند شدم..با قدم های آهسته مسیر همیشگی اتاقم راپیمودم..دستم را رویدستگیره سرد اتاق گذاشتم و به سمت پایینکشیدمش..از اتاق خارج شدم ودر را بستم..آرام آرام روی پارکت های سُرسالن قدم برداشتم.به پله هاکه رسیدم برای پایین رفتن به نرده چوبیتکیه کردم و پا روی طبقه بهطبقه پله گذاشتم..به پایین پله ها که رسیدملبخندی مهمان لب هایمشد..رسیدم!Novel The Sound of eyesGenre: Romance# social#Introduction:in the name of GodSlowly..Fine to fine.Theminute Itouch the world.I feel..A senseoflethargy.frailty..Softness.G.Cold ..All at once, in all mysensesto gather.But it is different with other Bshran.They BinayworldAndIblind! Summary:In the era of writing a noveldifferent fromnovels ever writtenAst..rmany full of feeling andlove in whichboth tasted the bitter taste problems.We enter theworld of thenovel is the story of the blind girl Dnyast..khvanndhall sensesdaughter's life story.He did everything he touches likeblindMyshvd..hmannd, smell it, feel it.As well as love.Is Shqanh ablindgirl like?♡ end sweeter than honey ♡ Part of the text ofthenovel:Krdm..msl opened my eyes to my eyes every day, everymonthand absolute Hrsal..taryky.I stretched out on the bed Nrmmwhengrowing up Shdm..ba walked slowly sank into my usualroutetraveled.I put my hand on the knob, cold room and downKshydmsh.Ileft the room and the quiet Bstm..ram stepped on theparquet of thehall.I got to the stairs that go down to the woodenrailing, and Irely on my feet on the floor to the stairs.I camedown the stairsto my lips was a smile guests.I arrived!
ir.ali.gholami.ZSIGARI 1.0 APK
ALI GHOLAMI
دانلود رمان زندگی سیگاریخلاصه :رمانی عاشقانه..پلیسی.و پرازراز..خلاصه:دختری از دیار فقر و سادگیکه ناخواسته چیزی رو میفهمهکهاون و به مرز اسارت و اجبار ها می کشونه.دانسته های اشتباه همرازاونو وارد زندگی دود گرفته و خاکستری پسری می کنه که حتی خدا هم ازشناامید شدهمقدمه:سازمانی…سیاه و دود گرفته..دختری که به خاطر دانستههایاشتباهشبه تله ای مرگ اسا میافته..دختری از جنس روشنایی..و پسریازسازمان..از جنس تاریکی..اخر ‌جدال این سیاهی و سفیدی چه میشود؟شعلهیانتقام که روشن میشود..چه چیزی باقی میماند..؟از اینزندگیسیگاری…عشق…یا مرگ..به قلم‌مرجان فریدیقسمتی از متن رمان:زندگیمان رابر پایه سیگار ساختیم و بر روی خاکستر یکدیگر قدم گذاشتیم.بدان اینکه بدانیم با هر بار له کردن یکدیگر خود را خاکستر میسازیم…ابتدایرمان و نویسنده توضیح میده و بعد اون همراز شخصیت اصلی رمانتوضیح میدهشروع:…….کلاه تولد را برسر آروان گذاشتن و با ذوق به پسرکپنج سالهی خود نگریستندمریلا سر بروی شانه ی یوسف گذاشت و بالبخندگفت:-بگو کههیچ وقت پیدامون نمی کنن .من و تو آروان باهم خوشبختمیشیم؟یوسف بااین که چندان مطمئن نبود اما باز هم در حالی که سر مریلارا می بوسیدو به بازی اروان با بادکنک ها خیره بود گفت:– ما تا ابدباهمهستیم،خانومم!بعد از خوردن کیک و باز کردن کادو ها برق هارا برایخوابخاموش کردند و هرسه به خواب رفتند.با صدایی مریلا از خواب بیدارشدبهتخت خیره شد خبری از یوسف نبود مریلا با نگرانی به حیاط دوید وبادیدن سیاه پوشانی که خوبآنها را میشناخت،پاهایش بی حس شد و برزمینافتاد .طولی نکشید که افراد سازمان اورا نیز مانند یوسف گرفتند وباشوکر آنهارا ضعیف کردند .یوسف با صورتی زخمی و خونی به آروان ومریلاکه در دستان آن حیوان ها اسیر بودنند مینگرست و تقلا می کرد تاآزادشود.آن لحظه یوسف دلش می خواست یوسف سال ها پیش می بود .همانیوسفدرنده در سازمان ! تا با حرکتی همه ی آن شغال هارا تکه تکه کند،اما…امان از بدن زخمی و دست و پای بسته اش.مریلا تقلا می کرد تا آزادشوداما نمی توانست اروان گریه می کرد و مادرش را می خواست !مردیازتاریکی حیاط بیرون امد و یوسف اورا خوبمیشناخت…Novellife-smokersSummary :Ashqanh..plysy.v novel fullofmystery.Synopsis: A girl from the land of povertyandsimplicityInadvertently learns something he and the borderbondageand coercion are netted.He intimates considered wrong andthe boy'slife and gray smoke that even IdisappointedGodIntroduction:Organization ... black smoke.The girlwho mistakebecause of knowledgeTo trap fatal visitors.Daughterofbrightness.And a son of Sazman..az darkness.What is the lastbattleof the black and white?Flames of Vengeance is clear.Whatremains..?The life of cigarette ...Love…Or death.To QlmmrjanFaridiPart ofthe text of the novel:We based our lives on cigaretteashes aftereach step.This means that every time we build cindercrushing eachother their ...He intimates beginning of the novel andthe authorexplains and describes the main character ofthenovelBeginning:.......Afferent birthday hat over his five yearoldboy looked up and tastefulMryla head on his shoulder andBalbkhndhe said.-Bgv that they did not find us.You and I togetherafferentgetting lucky?Although he was not so sure, but still whiletheMryla to kiss and play with balloons stare Erwan said:-We'retogether forever, Lady!After eating the cake and opengiftselectric sends off to sleep, and all three went tosleep.Mrylaawakened to the bed and stared voice was not heard fromhim Mrylaanxiously ran into the yard and saw black overlay thatgoodTheyknew, his feet became numb and fell to the floor.Soon,people likeJoseph took her organization and the Shockers them werepoor.JosephScarface and blood afferent and Mryla in the hands ofthe animalcaptured Bvdnnd Myngrst and struggling to be free.Themoment hewished he was a year ago.As Joseph predator in theorganization! Tomove all of the Jackal Hara pieces, but ... protectthe body frominjury and his hands and feet tied.Mryla struggled tobe releasedbut could not cry Erwan and his mother wanted!A man cameout of thedark yard and he knew him ...
Loading...